τὴν ψυχὴν ... διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶπροσκεκολλημένην. ἀναγκαζομένηνδὲ ὥσπερ διὰ εἱργμοῦ διὰτούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰμὴ αὐτὴν δι᾽αὑτῆς·Die Seele ist an ihren Körper gefesselt und mit ihm verwachsen, gezwungen die Wirklichkeit durch den Körper zu sehen wie durch Gitterstäbe, anstatt durch ihre eigene ungehinderte Sicht.


Platon, Phaidon 82e